Dalyvavimo UAB „BALTIC PETROLEUM“ organizuojamame žaidime taisyklės

Prieš dalyvaudamas uždarosios akcinės bendrovės „BALTIC PETROLEUM“ organizuojamame žaidime „Laimėk 25 L EFEKT® degalų kasdien!“ (toliau – „Žaidimas“), asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su žemiau pateiktomis dalyvavimo žaidime taisyklėmis.

1. Reikalavimai Žaidimo dalyviui:

1.1. Žaidimo dalyvio amžius privalo būti daugiau nei 18 metų;

1.2. Žaidimo dalyviu negali būti juridinis asmuo arba juridinio asmens atstovas, įsigyjantis degalus juridinio asmens vardu, UAB „BALTIC PETROLEUM“ darbuotojai ar jų šeimos nariai;

1.3. Žaidimo dalyvis privalo užsiregistruoti užpildydamas registracijos formą ir pateikdamas tikrus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Telefono numeris yra pirminis kontaktinis duomuo, elektroninio pašto adresas yra antrinis kontaktinis duomuo (naudojamas nepavykus susisiekti pateiktu telefono numeriu). Už duomenų tikrumą atsako duomenis pateikiantis dalyvis. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę nesuteikti laimėto prizo dalyviui, pateikusiam neteisingus arba taisyklių neatitinkančius duomenis;

1.4. Žaidimo dalyvis privalo turėti išsaugojęs kvitą, kuris patvirtina, kad Žaidimo dalyvis iš bet kurios „BALTIC PETROLEUM“ degalinės įsigijo 25 litrus (arba daugiau) bet kurios rūšies degalų, laikotarpiu nuo 2019-10-07 dienos 00:00 valandos iki 2019-11-03 dienos 24:00 valandos;

1.5. Žaidime dalyvauja tik tie kvitai, už kuriuos buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais arba banko kortele. Verslo klientų kortelėmis ar kitais būdais apmokėti kvitai Žaidime neregistruojami;

1.6. Su vienu Žaidimo taisyklių reikalavimus atitinkančiu unikaliu kvito numeriu, Žaidimo dalyvis gali dalyvauti Žaidime tik vieną kartą. Vienas Žaidimo dalyvis Žaidime gali dalyvauti neribotą kartų skaičių, registruojant skirtingus unikalius kvitų numerius.

2. Žaidimo dalyvio asmens duomenų tvarkymas:

2.1. Asmens duomenų tvarkytojas – UAB „BALTIC PETROLEUM“, įmonės kodas 111703588;

2.2. Pasirinkdamas dalyvauti Žaidime, Žaidimo dalyvis išreiškia savo sutikimą, kad registracijos metu pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi Žaidimo organizavimo, vykdymo ir informavimo apie laimėjimą tikslais;

2.3. Pasirinkdamas dalyvauti Žaidime, Žaidimo dalyvis išreiškia savo sutikimą, kad laimėjimo atveju, Žaidimo dalyvio asmens duomenys (vardas, pavardė ir miestas) bus viešai skelbiami Žaidimo internetinėje svetainėje (http://www.balticpetroleum.lt) ir/arba Žaidimo organizatoriaus „Facebook“ paskyroje (https://www.facebook.com/BalticPetroleum) pasirinktinai;

2.4. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Žaidimo organizatoriaus nutraukti pateiktų asmens duomenų tvarkymo veiksmus bei įpareigoti Žaidimo organizatorių sunaikinti turimus duomenis;

2.5. Pasirinkdamas dalyvauti Žaidime, Žaidimo dalyvis išreiškia savo patvirtinimą, jog supranta, kad dalyvio pateiktų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas Žaidimo įgyvendinimui, todėl nutraukus šių duomenų tvarkymą Žaidimo dalyvis praranda teisę dalyvauti Žaidime ir laimėti Žaidimo prizus;

2.6. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys yra saugomi tik Žaidimo įgyvendinimo tikslais, tiesioginė rinkodara vykdoma nebus;

2.7. Žaidimo organizatorius įsipareigoja sunaikinti Žaidimo registracijos metu surinktus dalyvių asmens duomenis ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį po Žaidimo pabaigos, išskyrus buhalterinėje apskaitoje saugomus duomenis, kurie privalo būti saugomi pagal galiojančius teisės aktus;

2.8. Visa aktuali informacija apie asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama UAB „BALTIC PETROLEUM“ privatumo politikoje, su kuria Žaidimo dalyvis privalo susipažinti internete: http://www.balticpetroleum.lt/privatumo-politika.

3. Žaidimo taisyklės:

3.1. Žaidimas vyksta laikotarpiu nuo 2019-10-07 dienos 00:00 valandos iki 2019-11-03 dienos 24:00 valandos;

3.2. Žaidimo dalyviu, pretenduojančiu į Žaidimo prizą, gali būti bet kuris asmuo, Žaidimo registracijos puslapyje pateikęs teisingus asmens duomenis ir unikalų kvito numerį. Žaidimo dalyvis ir kvito numeris privalo atitikti šių taisyklių 1 skyriuje nurodytus reikalavimus;

3.3. Registracijos metu, Žaidimo dalyvis privalo pasirinkti „BALTIC PETROLEUM“ degalinę, iš kurios gautą EFEKT® degalų įsigijimo kvitą registruoja Žaidime;

3.4. Žaidimo laimėtojai yra renkami kiekvieną darbo dieną, atsitiktine tvarka, iš visų Žaidime užsiregistravusių dalyvių. Savaitgalio ir švenčių dienomis išrinkti Žaidimo laimėtojai yra skelbiami artimiausią darbo dieną. Kiekvieną laimėtojų rinkimų dieną yra išrenkama iki 40 (keturiasdešimties) Žaidimo laimėtojų;

3.5. Viso, per nurodytą laikotarpį, Žaidimo organizatorius paskelbs 1200 (vienas tūkstantis du šimtai) Žaidimo laimėtojų.

4. Žaidimo prizas ir atsiėmimo tvarka:

4.1. Žaidimo organizatorius su Žaidimo laimėtoju susisiekia registracijos metu laimėtojo pateiktu telefono numeriu. Tuo atveju, jei Žaidimo laimėtojas pateiktu telefono numeriu neatsiliepia arba yra nepasiekiamas, pranešimas išsiunčiamas pateiktu elektroniniu paštu. Jei su Žaidimo dalyviu nepavyksta susisiekti per 3 (tris) darbo dienas, Žaidimo laimėjimas yra anuliuojamas, neatsižvelgiant į tai, kad Žaidimo organizatorius paskelbė dalyvio vardą ir pavardę;

4.2. Vienas Žaidimo dalyvis turi galimybę laimėti neribotą skaičių Žaidimo prizų, su sąlyga, kad kiekvieną kartą bus registruojamas skirtingas kvito numeris. Su vienu kvito numeriu vienas Žaidimo dalyvis turi galimybę laimėti vieną Žaidimo prizą;

4.3. Vieną Žaidimo prizą sudaro: 25 (dvidešimt penkių) litrų laimėtojo pasirinktos rūšies degalų, iš bet kurios „BALTIC PETROLEUM“ tinklo degalinės, išskyrus automatizuotą degalinę adresu Neringa, Nidos-Smiltynės pl. 6. Žaidimo laimėtojas turi teisę pasirinkti vieną iš šių rūšių degalų: benzino 95 EFEKT®, dyzelino EFEKT®, benzino 98. Kitos rūšies degalai arba prekės, parduodamos Žaidimo organizatoriaus tinklo degalinėse, negali būti pasirenkami;

4.4. Atsiimant laimėtą prizą, Žaidimo laimėtojas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, pagal kurį būtų galima identifikuoti Žaidimo registracijos metu nurodytą asmens vardą ir pavardę. Nepateikus asmens tapatybės dokumento, prizai nebus išduodami;

4.5. Žaidimo laimėtojui prizas išduodamas tik laikantis prizo atsiėmimo tvarkos – Žaidimo laimėtojas privalo:

4.5.1. privažiuoti prie degalų kolonėlės, iš kurios pageidauja įsipilti laimėtus degalus;

4.5.2. nepradėjęs pylimo, informuoti degalinės operatorių apie tai, kad atvyko atsiimti prizo ir parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pasirašyti pateiktą prizo atsiėmimo aktą;

4.5.3. operatoriui leidus pradėti degalų pylimą į transporto priemonę.

4.6. Žaidimo laimėtojui nesilaikant 4.5. punkte nurodytos tvarkos yra laikoma, kad Žaidimo prizas nėra atsiimtas ir užpilti degalai yra laikomi įprastu pirkimu, už kurį asmuo privalo susimokėti.

4.7. Žaidimo prizas negali būti grąžinamas ir/arba keičiamas į pinigus ir/arba kitas prekes bei paslaugas, atsiėmus Žaidimo prizą išduotas kvitas negali būti registruojamas Žaidime;

4.8. Žaidimo prizas – 25 (dvidešimt penki) litrai degalų, privalo būti atsiimamas vieno degalų pylimo metu;

4.9. Žaidimo prizo atsiėmimo metu neišnaudotas laimėtų degalų kiekis yra anuliuojamas ir laimėtojui nekompensuojamas bei neperkeliamas į vėlesnį laikotarpį;

4.10. Žaidimo laimėtojas privalo atsiimti prizą ne vėliau kaip iki 2019-11-17 dienos;

4.11. Laiku neatsiimti ir/arba nepanaudoti prizai nėra kompensuojami ir/arba keičiami bei lieka Žaidimo organizatoriaus nuosavybe.

5. Kita aktuali informacija:

5.1. Žaidimo organizatorius turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Žaidimą ir/arba vienašališkai keisti Žaidimo galiojimo laikotarpį, prizų kiekį, dydį ir rūšį, taisykles, apie tai Žaidimo dalyvius informavęs interneto svetainėje http://www.registracija.balticpetroleum.lt;

5.2. Visus su Žaidimo organizavimu ir Žaidimo prizų perdavimu laimėtojams susijusius mokesčius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sumoka Žaidimo organizatorius.

Visi klausimai ir/arba pasiūlymai ir/arba pretenzijos ir/arba bet kokio kito pobūdžio raštai dėl Žaidimo gali būti teikiami Žaidimo organizatoriui UAB „BALTIC PETROLEUM“ elektroniniu paštu info@balticpetroleum.lt ir/arba telefonu +370 5 216 3377 ir/arba paštu Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių kaimas, LT-14302 Vilniaus rajonas.